VEDTÆGTER

§1                 Navn og hjemsted

 Stk. 1: Foreningens navn er: The Light of Hope

 Stk.2: Foreningens hjemsted er: Vejle Kommune og kan flyttes til et andet geografisk område i Danmark ved behov.

§2                 Formål       

Stk. 1: Foreningens hovedformål er at skabe relationer mellem mennesker og mellem mennesker og Gud, gennem tro på Jesus Kristus.

Stk. 2: Foreningens motivation er at Guds kærlighed og omsorg må blive kendt og oplevet af så mange som muligt.

Stk. 3: Foreningen bekender sig til bibelens skrifter, som Guds sande ord.

Stk. 4: Foreningen ønsker at opstarte, udføre og støtte diakonalt og socialt arbejde i Vejle Kommune. Foreningen kan engagere sig i lignende arbejde nationalt eller internationalt.

Stk. 5: Foreningen  ønsker at skabe en social og åndelig familie  og tilbyde praktisk og åndelig hjælp til dem, der har brug for det.

Stk. 6: Foreningen kan afholde forskellige aktiviteter, som giver mulighed for positivt samvær og engagement i lokalmiljøet.

Stk. 7: Foreningen LIGHT OF HOPE ønsker at sætte særligt fokus på at give håb til ensomme, selvmordstruede og abortsøgende.

Stk. 8: Foreningen ser sig selv som et kristent trossamfund og udøver bl.a. troendes dåb, når mennesker bekender sin tro på Jesus Kristus.

§3                 Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan de optages, som tror på Jesus Kristus og har interesse for foreningens arbejde og er enige i at arbejde i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 2: Medlemmerne betaler kontingent for et kalenderår ad gangen, hvis beløb fastsættes på årsmødet.

Stk.3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

§4                 Bestyrelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen, som supplerer sig selv, konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og to rådgivere.

Stk. 3: Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. I tilfælde at stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 4: Bestyrelsen kan inddrage andre i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte stående arbejdsudvalg til at varetale dele af foreningens formål.

§5                   Årsmøde

Stk. 1: Der afholdes et årligt årsmøde (generalforsamling) for medlemmer af The Light of Hope. Som minimum er følgende punkter på dagsordenen:

  1. valg af dirigent
  2. Formandens beretning fra det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættes af kontingent
  5. Samtale om aktiviteter og relevante emner
  6. Valg af revisor
  7. Præsentation af bestyrelse
  8. Evt.

Stk. 2: Årsmødet, der foregår i februar måned, indkaldes med 14 dages varsel til medlemmerne ved opslag i lokalet og eller gennem elektroniske medier fx mail, sms.

Stk. 3: Beslutninger og valg på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det ønskes af mindst en ad de fremmødte medlemmer.

§6                 Økonomi

Stk. 1. Foreningens økonomi hviler på kontingent og frivillige gaver.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter kontingentet som godkendes på årsmødet.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7                 Tegningsregel og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§8                 Vedtægtsændringer

Forandring af vedtægterne kan ske på fællesmøder med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Indkaldelsen sker på samme måde som ved indkaldelse til et årsmøde.

§9                 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan ophæves eller samme regler som ved vedtægtsændringer.

Stk. 2: Eventuelle aktiver overgår til nonprofitorganisation der arbejder i samme retning. Den afgående bestyrelse bestemmer, hvem der skal tilgodeses. Stiftende generalforsamling var den 27. september 2017